LinkedIn   Twitter   facebook

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Excellutions VOF altijd aangeduid als Excellutions.
 2. Op alle aanbiedingen van Excellutions zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Excellutions u schriftelijk een exemplaar.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan Excellutions aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.
 4. De hierin vermelde voorwaarden van Excellutions prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Excellutions.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van de koper aan Excellutions via e-mail, internet of anderszins.
 2. Excellutions heeft het recht om (zonder opgave van redenen) op redelijke gronden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

Artikel 3: Digitale downloads

 1. Toegestane eindgebruikers.
  De koper dient aan alle hiernavolgende eisen te voldoen om digitale downloads te mogen downloaden op www.Excellutions.nl :
  De download computer en andere toegestane elektronische apparatuur (zie verder) dienen zich alle fysiek in Nederland te bevinden.
  De koper dient een geregistreerde gebruiker te zijn van www.Excellutions.nl en akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden voor het gebruik van www.Excellutions.nl.
 2. Gebruiksrechten.
  Alle gedownloade tekst, afbeeldingen, video, artwork, software en andere materialen ("Digitale downloads") waar auteursrecht op rust wordt (niet verkocht maar gesublicenseer) in sublicentie verleend aan eindgebruikers, ongeacht het gebruik van termen als "koop", "verkoop", "aanschaf", "bestel" etc. op www.Excellutions.nl en/of in deze algemene voorwaarden.
  Sublicentie op digitale downloads is non-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar, beperkt en alleen voor gebruik binnen Nederland.
 3. Standaard gebruiksrechten.
  De koper mag aangeschafte bestanden downloaden naar één enkele computer ("Download Computer"). U mag de bestanden ongelimiteerd bekijken op uw download computer.
  De koper mag de bestanden (A) maximaal 1 keer op CD branden (vanaf je download computer) voor persoonlijk, niet commercieel gebruik en (B) een ongelimiteerd aantal keer exporteren naar geschikte draagbare spelers (vanaf je download computer).
  Het voorgaande tezamen wordt benoemd als de "Standaard gebruiksrechten" en vormt samen met overige beperkingen op gebruiksrechten die worden opgelegd door bepaalde labels en licentiehouders de "Gebruiksrechten".
  De koper mag een digitale download alleen downloaden, kopiëren, verplaatsen en gebruiken volgens de specifieke gebruiksrechten zoals vermeld bij de specifieke download. Andere downloads, kopieën, verplaatsingen en gebruiken zijn niet toegestaan. Bij het aanschaffen van een digitale download op www.Excellutions.nl geeft u te kennen dat u kennis hebt genomen van, en akkoord gaat met, de beperkte gebruiksrechten voortkomstig uit een specifieke downloads' gebruiksrechten.
 4. Niet toegestaan gebruik van digitale downloads.
  Het is de koper niet toegestaan om kopieerbeveiligingen of systemen ter beperking van gebruik die van toepassing zijn op digitale downloads te reverse engineeren, veranderen of omzeilen. Het is niet toegestaan om de digitale downloads af te gebruiken en/of te branden en opnieuw te digitaliseren en/of de digitale downloads opnieuw naar het internet te uploaden. Het is niet toegestaan om "afgeleide werken" te maken door de digitale downloads te modificeren. Het is niet toegestaan om de digitale downloads te gebruiken in combinatie met content van derden (bijvoorbeeld als geluid voor een film). Het is niet toegestaan om de digitale downloads commercieel te exploiteren (ook niet gebundeld en overgezet op toegestane elektronische apparatuur). Verder gaat de koper ermee akkoord dat je Excellutions vrijwaart, en niet aansprakelijk kan stellen in het geval u zich niet conformeert aan het in deze paragraaf gestelde.

 

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle op de website van Excelutions. vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en kunnen om bedrijfstechnische redenen altijd gewijzigd worden door het Excellutions.
 2. Alle op de website van Excellutions vermelde aanbiedingen gelden zolang de goederen nog te leveren zijn.
 3. Excellutions behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle klantprijzen voor particulieren van Excellutions. zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Alle prijzen voor wederverkopers die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel worden vermeld exclusief BTW en eventuele verzendkosten.
 3. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Excellutions onder voorbehoud van type of drukfouten. Excellutions heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
 4. De producten van Excellutions worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

 

Artikel 6: Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Aan de afbeeldingen die te zien zijn op de site van Excellutions kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten, afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.
 3. Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Excellutions en partners (leveranciers e.d.) en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Excellutions of partners niet gebruikt worden.

 

Artikel 7: Betaling

 1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, voordat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking achteraf op rekening van Excellutions, of contant bij overdracht.
 2. Voor het geval dat Excellutions een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Excellutions. verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.
 4. Excellutions is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Excellutions hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
 5. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 6. In geval van verzending onder rembours dient de koper de volledige som zoals deze bij de expediteur bekend is te voldoen aan de expediteur. Bij weigering van rembourszendingen is Excellutions gemachtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de koper.

 

Artikel 8: Digitale en fysieke verzending

 1. Het risico tijdens verzending is voor rekening van Excellutions. De verkoper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
 3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Excellutions.
 4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft Excellutions het recht de koper een factuur te sturen van de door Excellutions gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-
 5. De koper draagt verantwoording over de juiste in ontvangstname van de goederen en is gehouden bij wijziging van persoonlijke gegevens, waaronder begrepen het e-mail adres, Excellutions daarvan op de hoogte te stellen.
 6. In geval van beschadiging van de verpakking en/of goederen dient de koper bij aanname hiervan melding te maken bij de expediteur of de goederen te weigeren. Indien de goederen zonder notitie in ontvangst zijn genomen door de koper draagt Excellutions of de expediteur geen enkele verantwoording voor beschadigingen van de goederen.
 7. Beschadigingen of ontbrekende inhoud dienen naast directe melding aan expediteur direct, binnen 24 uur, aan Excellutions gemeld te worden per telefoon, fax of e-mail.
 8. Eventuele schade-uitkering geschiedt volgens voorwaarden die vervoerders hanteren (AVC).

 

Artikel 9: Levering

 1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op rekening van Excellutions, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen tien werkdagen. Mocht de levertijd de tien werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Excellutions.
 4. Excellutions heeft het recht om aan koper onder door Excelluitons te bepalen voorwaarden gratis downloads aan te bieden. Over deze verstrekking kan niet gecorrespondeerd worden. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10: Garantie

 1. Excellutions staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op geleverde producten geen garantie verleent tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
 3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten te retourneren naar Excellutions. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Excellutions deze gebreken op haar kosten verhelpen. Excellutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor producten/diensten geleverd door derden en bieden op deze producten of diensten ook geen enkele garantie.
 4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  • indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  • indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
  • indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
  • indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  • Excellutions streeft samen met fabrikanten en leveranciers naar een zeer goede content voor haar producten. Klachten worden in alle redelijkheid behandeld en afgehandeld.
  • Excellutions verleent geen garanties op de hoeveelheden leads en/of het aantal doorgestuurde vragen gesteld door MKB'ers.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde producten door Excellutions wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. Artikel 3 is onverkort van toepassing.

 

Artikel 12: Handelsmerk

 1. De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Excellutions afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Excellutions aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
 2. Excellutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
 3. Excellutions is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van andere websites via de aangegeven links.
 4. De in artikel x, eerste lid genoemde experts en adviseurs alsmede (externe) sponsoren vrijwaren Excellutions voor aanspraken van derden voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit door hen al dan niet via tussenkomst van Excellutions aan koper verleende diensten, adviezen of producten.
 5. Excellutions kan niet garanderen dat vragen door kopers binnen een bepaalde termijn worden beantwoord of in zijn geheel worden beantwoord, maar heeft daartoe wel een inspanningsverplichting.
 6. Experts en adviseurs kunnen geen rechten ontlenen – van welke aard dan ook – aan de afhandeling van vragen van kopers.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien Excellutions door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Excellutions als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Het Excellutions zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Excellutions niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Excellutions te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Excellutions het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Excellutions is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Excellutions schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Excellutions verrichte prestaties, en heeft Excellutions onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 16 : Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Excellutions zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

 

Artikel 17 : Certificering

 1. Excellutions verleent diensten, producten en adviezen rechtstreeks dan wel via experts of adviseurs. Excellutions heeft het recht aan deze experts of adviseurs certificaten te verlenen.
 2. Excellutions maakt onderscheidt tussen wel en niet gecertificeerde sponsoren. Gecertificeerde sponsoren zijn sponsoren die deelnemer zijn met één of meerdere onderwerpen, meegenomen worden in de multichannelmediacampagne, opgenomen worden in het netwerk van Excellutions en gezamenlijk workshops organiseren. Niet gecertificeerde sponsoren zijn de externe sponsoren. Deze sponsoren krijgen enkel een logovermelding en korte ondertekst met doorklik naar website op de sponsorenpagina. Tevens krijgen ze een linkvermelding in het menu onder Organisatie / Links / Externe sponsoren.
 3. Genoemde certificaten worden uitgereikt onder door Excellutions te stellen voorwaarden.

 

Indien een van de bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van toepassing.


Algemene voorwaarden Excellutions | Versie 1.0 d.d. 30-05-2013

Neem contact met mij op

Indien u telefonisch contact met ons wilt, vul dan hieronder uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Contactgegevens

Logo Excellutions

     
Bezoekadres
Dirk Hartogstraat 41
4812 GE  Breda
     
T:   06 - 52 61 41 49
@:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W:   www.excellutions.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief.